Aktiv politiker

22 oktober 2013 01:05 via jenspeterhansen.dk

JENS PETER HANSEN – EN AKTIV POLITIKER: 9 x forslag på Byrådets dagsorden • 7 x forslag på Miljø- og teknikudvalgets dagsorden • 45 læserbreve  •  1.000 tweets • 4 x marathon • 3 x Vasaloppet  •  2 x Rynkeby Paris  • 1 x Aarhus-København  

Herunder en usorteret liste af klip fra dagsorden referater i sager, hvor jeg har stillet forslag mm.. En stjerne markerer sager derblev vedtaget. Find mere info om sagerne ved Google søgning i stil med ”vindmølleområdet ved Overgaard” site:nemweb.randers.dk

* Jens Peter Hansen stiller forslag om udvidelse af vindmølleområdet ved Overgaard

* Forslag fra Jens Peter Hansen, Venstre, om landdistriktsservice - én indgang for alle ildsjæle

* Forslag fra Venstre v/Jens Peter Hansen om igangsætning af planlægning for placering af fælles biogasanlæg

Jens Peter Hansen foreslår at km-taksten for godtgørelse ved tjenestemæssig kørsel på egen cykel forhøjes

Forslag fra Jens Peter Hansen, Venstre, om samme godtgørelse ved arbejdsmæssig kørsel på egen cykel som ved bilkørsel

Jens Peter Hansen stiller forslag om modernisering af rammer for medindflydelse og medbestemmelse

Jens Peter Hansen stiller forslag om røgfri arbejdstid i Randers kommune

Jens Peter Hansen fremsatte følgende ændringsforslag i forbindelse med byrådets behandling af sagen den 22. juni 2009: "at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltning på Mariagervej i den nordlige ende af Hvidsten, og at udgiften om nødvendig dækkes ved at foreslået foranstaltning i Kondrup ikke etableres i denne prioritering."

Spørgsmål fra Jens Peter Hansen, Venstre vedrørende brug af VIA audiotorium

Anmodning om redegørelse fra Jens Peter Hansen, Venstre, for indsats mod socialt bedrageri

* Jens Peter Hansen stiller forslag om udarbejdelse af ansøgning til Cykelpuljen 2012 om støtte til projektet Stiforbindelse under Randersbro

* Forslag fra Jens Peter Hansen om afholdelse af orienteringsmøde om Randers. Kommunes indkøbspolitik.

Miljø- og teknikudvalget har bedt om, at forvaltningen forholder sig til et forslag fra Jens Peter Hansen om indførelse af flat-rate i den kollektive trafik i Randers Kommune. Ideen med forslaget er, at der indføres et kort, der gælder til ubegrænsede rejser med bus i Randers Kommune, og at kortet gælder for alle i husstanden.

* Forslag fra Jens Peter Hansen om modulvogntog til Danske fragtmænds godsterminal, Engelsholmvej

* Jens Peter Hansen (V) og Julie Bay-Hahn (C) stillede forslag om, at der alene forbydes kørsel med motoriserede køretøjer i Storegade og Middelgade. 

* Anmodning af ejendommens ejer og byrådsmedlem Jens Peter Hansen, om at sagen behandles i miljø- og teknikudvalget med henblik på en genoptagelse af sagen (Clausholmsvej 127). 

Udvalgsmedlem Jens Peter Hansen anmoder om politisk drøftelse af straks behandling af ansøgninger om opsætning af vindmøller.

Jens Peter Hansen (V) stillede ændringsforslag om, at kommunale arealer udlejes til jagt med klausul om, at der skal være mulighed for aktiviteter for kommunens borgere, herunder formidling. 

Jens Peter Hansen (V) stiller ændringsforslag om, at de nuværende takster for udeservering og vareudstilling fastholdes. 

* Jens Peter Hansen (V) stiller ændringsforslag om, at forvaltningens indstilling tiltrædes, dog således at projektet ”3 bydele uden støjgener” ikke afsluttes, men sættes i bero indtil finansieringen er afklaret. 

Udvalgsmedlem Jens Peter Hansen anmoder om politisk drøftelse af opførelse af maskinhal på landbrugsejendom på matr. nr. 3x Enslev By, Enslev. Fosevej 32, 8983 Gjerlev J.

Udvalgsmedlem Jens Peter Hansen anmoder om politisk drøftelse af genvej fra afkørsel 42 til Alsvej.

Jens Peter Hansen stillede ændringsforslag om, at mindstepriserne på grundene i Ålum nedsættes med 50.000 kr. pr. grund. 

Jens Peter Hansen har på vegne af den borgerlige gruppe i Randers Byråd anmodet om, at følgende punkt behandles på udvalgets møde: "Nedbringelse af oparbejdet pukkel af ansøgninger om husdyrgodkendelser 

Godkendelse af Randersegnens Boligforenings køb af ejendomme med tilhørende lånoptagelser - 1 stemte imod (Jens Peter Hansen)

Jens Peter Hansen (V) foreslog, at forvaltningen udarbejder skitseforslag, inkl. prisoverslag, vedrørende niveaufri overgang/bro som overgang fra Thors Bakke til Østervold. 

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at Randers Kommune tilsluttes rejsekortet under forudsætning af, at den nuværende fordeling af omkostninger mellem kommunerne opretholdes samt at minimum 90 % af befolkningsgrundlaget i Region Midtjylland er tilsluttet kortet. 25 stemte for og 4 stemte imod (L, O, Jens Peter Hansen (V))

Deltagelse i Business Region Aarhus. Tiltrådt med 30 stemmer for og 1 imod (Jens Peter Hansen (V)). (Varm luft projekt)

Aftale med VIA University College om leje af auditorium i de kommende undervisningsbygninger på Jens Otto Krags Plads. 3 stemte imod (Bjarne Overmark, Lone DonbækJjensen og Jens Peter Hansen). (400.000 kr. pr. år)

Henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i anledning af at Jens Peter Hansen har klaget over byrådets beslutninger på mødet den 21. februar 2011 om udsættelse af vindmøllelokalplaner